Tag Archives: Chi phí

Quản lý chi phí dự án

Chi phí là tài nguyên được đem vào sử dụng, tiêu hao, kết chuyển giá trị vào sản phẩm mong đợi. Theo yêu cầu quản lý dự án, chi phí cần được tính toán trước để đạt được một mục tiêu rõ ràng hay để trao đổi cái gì đó. …

Read More »