Mục tiêu và các ràng buộc dự án

Giá trị kinh doanh

Giá trị kinh doanh (business value) là tổng của các giá trị hữu hình và các giá trị vô hình mà dự án mang lại cho doanh nghiệp.  Tài sản, tiền, đồ đạc, cổ tức, vốn cổ phần, tiện ích mang lại,… là các ví dụ về các giá trị hữu hình. Các giá trị vô hình bao gồm thiện chí, danh tiếng, sự công nhận thương hiệu, lợi ích công cộng, nhãn hiệu … Quản lý hiệu quả các hoạt động liên tục giúp tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Tất cả các tổ chức, các tổ chức hướng lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận đều tập trung vào việc đạt được giá trị kinh doanh cho các hoạt động của họ.

Mục tiêu dự án

Dự án được coi là thành công khi đáp ứng các mục tiêu dự án. Một dự án có thể bị dừng nếu các mục tiêu của dự án không được đáp ứng. Các mục tiêu có thể được xác định một cách sơ lược ban đầu, tuy nhiên, sẽ được xác định cụ thể dần trong quá trình. Giám đốc quản lý dự án có trách nhiệm đảm bảo đạt được các mục tiêu của dự án. Quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý các bên liên quan, quản lý phạm vi tất cả đều có tác động đến các mục tiêu của dự án. Nếu những lĩnh vực tri thức này được quản lý tốt, họ có thể giúp đạt được các mục tiêu của dự án.

Các mục tiêu của dự án được đề cập trong bản công bố dự án (Project Charter)

Bản công bố dự án

Quản lý theo mục tiêu

Quản lý theo mục tiêu (MBO – Management By Objectives) là triết lý quản lý với ba bước:
– Thiết lập các mục tiêu rõ ràng, súc tích, rõ ràng và thực tế
– Tiến hành Các đánh giá định kỳ cần thiết để kiểm tra xem các mục tiêu đã đạt được hay chưa
– Thực hiện hành động khắc phục bất cứ nơi nào có sai lệch

Các ràng buộc trong dự án

Các ràng buộc trong dự án có thể bao gồm ràng buộc về thời gian, chi phí, rủi ro, phạm vi, chất lượng, nguồn lực, sự hài lòng của khách hàng và những người khác. Ràng buộc dự án giúp đánh giá nhu cầu cạnh tranh. Mức độ ưu tiên của mỗi ràng buộc được quản lý. Sự thay đổi mỗi ràng buộc có thể có tác động đến các khó khăn khác của dự án.

Các ràng buộc trong dự án

Dự án chắc chắn sẽ trải qua nhiều thay đổi. Mỗi yêu cầu thay đổi phải thực hiện theo yêu cầu thay đổi. Giám đốc dự án phải đánh giá được những thay đổi này và xác định tác động đến tất cả các ràng buộc trong dự án thông qua quy trình kiểm soát thay đổi tích hợp.

Quản lý các bên liên quan

Các bên liên quan có thể là nhà quản lý dự án, nhà tài trợ, các thành viên trong nhóm, phòng quản lý dự án, quản lý danh mục đầu tư, quản lý chương trình, quản lý chức năng và người bán. Về cơ bản, các bên liên quan là những cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực bởi sản phẩm hoặc dự án. Dự án có thể thất bại nếu các bên liên quan không được thông báo, đầu vào của họ không được yêu cầu hoặc nhu cầu của họ và sự mong đợi không được đáp ứng. Người quản lý dự án phải phân tích và quản lý nhu cầu của các bên liên quan và mức độ ảnh hưởng của họ trong suốt vòng đời của dự án.