ntkadm

Mục tiêu và các ràng buộc dự án

Giá trị kinh doanh Giá trị kinh doanh (business value) là tổng của các giá trị hữu hình và các giá trị vô hình mà dự án mang lại cho doanh nghiệp.  Tài sản, tiền, đồ đạc, cổ tức, vốn cổ phần, tiện ích mang lại,… là các ví dụ …

Read More »

Quản lý dự án đơn giản lắm

Một dự án hiệu quả và được thiết kế tốt đòi hỏi một lượng thông tin chi tiết vừa đủ, tránh có quá nhiều thông tin. Thông thường, càng nhiều chi tiết thì kế hoạch càng có vẻ tốt, nhưng việc triển khai dự án càng trở nên chậm chạp …

Read More »

Project Management Facilitating Functions

Project Management Facilitating Functions

Project HR Management Project Communication Management Project Risk Management Plan risk management: –Info: category, role, probability, impact, document / risk register –Plans: mitigation, contingency, fallback => contingency reserve Identify risks: description (event, cause, consequence), category, owner –Risk sources: assumptions, dependencies, project objectives, requirements, design, implementation, testability, HR, resource, customer, outside, …

Read More »

Project Communication Management

Project Communication Management

Communication Model Include sender, message, media, receiver, context/environment Communication requirement analysis Communication Improvement & Conflict Handling –To improve communication: Manage conflicts effectively Develop better communication skills Run effective meetings Use e-mail and other technologies effectively Use templates for project communications –Conflict handling: Confrontation: directly face a conflict using a problem-solving …

Read More »