ntkadm

Quản lý các bên liên quan

Các bên liên quan (stakeholders) đóng một phần quan trọng trong khung quản lý dự án. Họ yêu cầu thực hiện dự án, phê duyệt dự án, từ chối các chúng, hỗ trợ chúng, và chống lại chúng,… Vì quản lý các bên liên quan là vô cùng quan trọng …

Read More »

Để trở thành quản lý giỏi

Nhiều người cho rằng, những người quản lý giỏi chuyên môn chưa hẳn đã quản lý tốt. Bởi muốn trở thành một người quản lý giỏi, doanh nhân cần biết tự nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của mình. Sau đây là những điều cần thiết để nâng …

Read More »

Để quản lý dự án thành công

Bạn vừa mới được bổ nhiệm vào vai trò người quản lý dự án. Bạn cần phải làm gì để đảm bảo việc quản lý dự án thành công? Khả năng làm việc và cơ hội thành công của bạn sẽ đạt đến đâu? Hy vọng những bước sau đây …

Read More »

Quản lý Dự án là gì?

Quản lý dự án là gì? Dự án là một quá trình cụ thể đặc thù bao gồm các hoạt động được phối hợp và kiểm soát, có ngày khởi đầu, ngày kết thúc, và được thực hiện trong những tình huống có các hạn chế về mặt thời gian, chi phí và …

Read More »