Tag Archives: Stakeholders

Quản lý các bên liên quan

Các bên liên quan (stakeholders) đóng một phần quan trọng trong khung quản lý dự án. Họ yêu cầu thực hiện dự án, phê duyệt dự án, từ chối các chúng, hỗ trợ chúng, và chống lại chúng,… Vì quản lý các bên liên quan là vô cùng quan trọng …

Read More »