Tag Archives: Estimation

Ước lượng điểm User Story

Xác định UP (Unadjusted Point) Là tổng điểm của các tiêu chí đánh giá Loại tương tác, Qui tắc nghiệp vụ, Số lượng thực thể và Hệ số thao tác dữ liệu. 1. Loại tương tác Đơn giản (1): giao diện được định nghĩa rõ ràng (tương tác với ứng …

Read More »