Ước lượng điểm User Story

Xác định UP (Unadjusted Point)

Là tổng điểm của các tiêu chí đánh giá Loại tương tác, Qui tắc nghiệp vụ, Số lượng thực thể và Hệ số thao tác dữ liệu.

1. Loại tương tác

 • Đơn giản (1): giao diện được định nghĩa rõ ràng (tương tác với ứng dụng khác)
 • Trung bình (2): Giao diện động
 • Phực tạp (3): tương tác với con người

2. Quy tắc nghiệp vụ

Một qui tắc nghiệp vụ là một chỉ thị cho bạn biết khi nào bạn có thể hoặc không thể làm gì

 • Đơn giản (1): 1 qui tắc
 • Trung bình (2): 1-3 qui tắc
 • Phức tạp (3): >3 qui tắc

3. Số lượng thực thể

Số lượng thực thể cần thiết để thực thi User story

 • Đơn giản (1): 1 thực thể
 • Trung bình (2): 1-3 thực thể
 • Phức tạp (3): >3 thực thể

4. Hệ số thao tác dữ liệu (CRUD)

 • Đơn giản (1): đọc, xóa
 • Trung bình (2): tạo
 • Phức tạp (3): cập nhật

Xác định ED (Environment Dimension)

Tính điểm ED dựa trên các yếu tố như sau (cho điểm 0-2 cho mỗi yếu tố):

 • Khía cạnh tổ chức
  • Đã có những phòng ban khác nhau cùng làm việc thành công trong 1 dự án Scrum?
  • Có sự chống đối mạnh mẽ với Scrum trong tổ chức?
  • Có tồn tại sự hỗ trợ lớn về Scrum giữa những phòng ban khác nhau trong công ty?
 • Khía cạnh hạ tầng phát triển
  • Kiểm thử tự động đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa?
  • Kiểm thử tích hợp liên tục đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến chưa?
  • Môi trường build hàng ngày đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến chưa?
 • Khía cạnh nhóm
  • Scrum là hoàn toàn mới đối với nhóm?
  • Có phải trước đó cá thành viên trong nhóm đã từng làm việc thành công với nhau?
  • Cách thành viên trong nhóm hiểu và tôn trọng lẫn nhau?
 • Khía cạnh công nghệ:
  • Nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình?
  • Các thành viên trong nhóm phát triên có nhiều kinh nghiệm với công nghệ được dùng?
  • Môi trường chạy ứng dụng thực tế với scrum đã sẵn sàng?
 • Khía cạnh qui trình:
  • Scrum có phải là qui trình được chấp thuận trong công ty hay không?
  • Trong công ty có sự hỗ trợ tốt cho Scrum hay không?
  • Trong công ty có sự phản đối đáng kể nào đối với Scrum hay không?
 • Khía cạnh nghiệp vụ:
  • Có một Product Owner nào hoàn toàn sẵn sàng và gắn bó với nhóm hay không?
  • Có một Product Owner đã quen thuộc với Scrum nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế?
  • Product Owner đã từng thành công với Scrum trước đây hay chưa?

Tính điểm cho mỗi Story

1. Tính hệ số nhân (C)

 • Nếu ED nằm giữa 0 và 11 thì C=2
 • Nếu ED nằm giữa 12 và 23 thì C=1
 • Nếu ED nằm giữa 24 và 36 thì C=1/2 (môi trường giúp nhóm chuyển giao được nhiều story hơn trong một Sprint)

2. Tính điểm đã hiệu chỉnh (AP)

AP = UP * C

3. Điểm cho mỗi Story:

PPS = AB * ED / 36