Tag Archives: Phạm vi

Quản lý phạm vi dự án

Phạm vi (scope) là một danh sách tất cả những gì dự án phải làm. Dự án phải có một tài liệu phạm vi được viết ra rõ ràng, nếu không nó sẽ không bao giờ kết thúc. Các kết quả chuyển giao (deliverables) là những sản phẩm của dự …

Read More »